ENGINYERIA I LEGALITZACIONS

Iplan Gestión Integral S.L. realitza totes les gestions i tramitacions necessàries per a aconseguir amb èxit la legalització d’instal·lacions, aportant un assessorament especialitzat per a la seva implantació legal en el territori, confrontant aspectes tan importants per a la viabilitat d’un projecte tècnic com són el dret urbanístic, dret medi ambiental, dret de l’energia i propietat privada, entre altres aspectes sectorials d’aplicació directa.

Iplan Gestión Integral S.L. ofereix un extens coneixement i llarga experiència en la preparació, revisió i gestió, d’entre altres, les següents actuacions:

Clients que confien en nosaltres

.

LEGALITZACIONS – ASSESSORAMENT JURÍDIC

Iplan Gestión Integral de S.L. prepara la documentació precisa i efectua les gestions necessàries per assegurar l’èxit en el procés de:

– Tramitació i legalització de projectes davant l’Administració energètica.
– Tramitació i assessorament en dret urbanístic per a la implantació del projecte dins del territori.
– Tramitació i assessorament jurídic en el procediment d’avaluació ambiental de projectes.
– Gestió i tramitació de llicències urbanístiques.
– Assessorament tècnic i legal en la viabilitat de projectes.
– Planificació dels procediments legals per a l’execució d’un projecte.

Proyectes revellants

.

GESTIÓ DE LA RELACIÓ DE BENS i DRETS AFECTATS (RBDA)

Iplan Gestión Integral S.L. disposa de personal especialitzat i amb àmplia experiència en la preparació, revisió i gestió d’entre altres, les següents actuacions:

– Elaboració de la relació de béns i drets

– Traçat sobre plànols cadastrals / Delineació
– Investigació de la propietat
– Obtenció de certificats cadastrals
– Depuració de la relació de béns i drets afectats
– Elaboració de fitxes de camp
– Valoracions del sòl
– Proposta de barem de preus per a la negociació de mutu acord.

– Gestió del mutu acord

– Localització de parcel·les
– Investigació de propietaris
– Negociació del permís particular
– Estudi de preus
– Estudi del títol jurídic per a la implantació de la infraestructura (compravenda, servitud, cessió de terreny, dret de superfície, etc.).
– Redacció del contracte del mutu acord amb els particulars afectats.
– Revisió de titularitats i càrregues registrals. Firma de l’acord
– Formalització del pagament de les indemnitzacions.

– Assistència pericial en fase prèvia, durant i posterior a l’obra.

Proyectes revellants

.

PROCEDIMIENT D’EXPROPIACIÓ

Iplan Gestión Integral S.L., prepara la documentació precisa i efectua les gestions necessàries per assegurar l’èxit en tot el procés d’expropiació:

– Assistència tècnica i jurídica en el procediment d’expropiació forçosa.
– Incoació de l’expedient d’expropiació.
– Proposta de convocatòria. Revisió de finques afectades.
– Descripció de la servitud i del ple domini de la propietat.
– Càlcul de dipòsits previs i perjudicis per ràpida ocupació. Aixecament d’Actes Prèvies, Actes d’Ocupació, Actes de Mutu  Acord i Actes de Pagament.

– Consignacions.
– Preparació d’expedients per a la seva remissió al Ministeri Fiscal.
– Estudi i redacció de fulls de preu just.
– Preparació de recursos a les resolucions del jurat d’expropiació forçosa.
– Càlcul d’interessos de demora.
– Inscripcions al Registre de la Propietat.

Proyectes revellants

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar