ESTUDI DE REPERCUSSIONS A LA XARXA NATURA 2000

Dins del Pla de Desenvolupament de la Xarxa de Transport d’Energia Elèctrica 2021-2026 s’inclou el canvi de conductor de la línia a 220 kV d’Almaraz CN – Trujillo (longitud de 47,11 km.) i línia a 220 kV Mèrida-Trujillo (longitud de 75,95km.) amb l’objectiu de reforçar la xarxa existent per a possibilitar la integració de la producció renovable de la zona.

El canvi de conductor suposa un increment de la temperatura màxima d’operació, permetent incrementar la capacitat de transport. Així mateix, aquest increment de la temperatura màxima requerirà l’elevació dels conductors mitjançant el recrescut dels suports que formen part de les obertures afectades, pel fet que, en determinats casos, amb l’increment de capacitat de la línia no es compleixen les distàncies mínimes reglamentàries al terreny i amb els serveis existents sota la línia.

Que és la Xarxa Natura 2000?

La Xarxa Natura és la xarxa ecològica europea composta per àrees protegides que tenen com a objectiu conservar la biodiversitat. Creada l’any 1992, actualment està formada per més de 27.000 àrees protegides a Europa, terrestres i marines, i abasta una àmplia varietat d’ecosistemes i espècies en perill d’extinció.

Consta de Zones Especials de Conservació (ZEC) establertes d’acord amb la Directiva Hàbitat i de Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) designades en virtut de la Directiva Aus de la UE.

Cada espai Xarxa Natura (XN2000) té una fitxa oficial on es recullen les espècies i/o hàbitats que motiven la protecció de l’espai natural.

Per això, i segons la naturalesa de la figura de protecció (ZEC o ZEPA, o totes dues), s’analitza el potencial impacte del projecte sobre aquests valors protegits.

Estudi Ambiental

A Iplan hem realitzat l’Estudi d’Avaluació de la XN2000, seguint la Guia metodològica d’Avaluació de l’impacte ambiental en espais de la XN2000 – MITECO, de les accions de canvi de conductor de la L/220 kV “Almaraz CN – Trujillo” i L/220 kV “Mèrida-Trujillo” complint els següents treballs:

  • Informació sobre el projecte
  • Informació sobre els llocs Natura 2000
  • Identificació, anàlisi i valoració dels impactes
  • Mesures preventives i correctores
  • Anàlisi global d’impactes sobre la Xarxa Natura 2000
  • Principals alternatives considerades
  • Programa de seguiment i vigilància

Comenceu a escriure i premeu Retorn per cercar

CENTRAL-HIDROELECTRICA-TALARN